W dniu 4 stycznia 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, który został przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Jego zapisy wynikają ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie to:

  • wydawanie przez ministra ds. rozwoju regionalnego obowiązkowych niewiążących opinii na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP);
  • wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju mniejszych projektów (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek promotora);
  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w PPP;
  • wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;
  • umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;
  • dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku;

Oczekiwanym efektem planowanych zmian ma być zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, z jednoczesnym rozłożeniem w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Dzięki zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP (co jest regułą w sektorze prywatnym), spodziewane jest również podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych.

Ściślejsza współpraca sektora publicznego z partnerami prywatnymi ma podnieść kompetencje kadr sektora publicznego (zwłaszcza w podmiotach wykonujących usługi publiczne), które będą mogły nabyć wiedzę i umiejętności od sektora prywatnego. W rezultacie, podniesiona ma być efektywność i jakość wykonywania zadań publicznych realizowanych także poza PPP.

Nowe prawo ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

 

źródło: premier.gov.pl

 

RelatedPost