W dniu 26 lipca Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”.

„Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP. Przewiduje szereg działań Rządu na rzecz PPP, w perspektywie do 2020 roku, w tym m.in.:

  • wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych przyjaznych dla rozwoju PPP;
  • monitoring listy zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz podpisanych umów PPP;
  • upowszechnianie wiedzy na temat PPP poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych;
  • opracowanie wytycznych dla projektów PPP, jak również wzorów umów i dobrych praktyk w zakresie inwestycji PPP;
  • zapewnienie na większą skalę kompleksowego, bezpłatnego doradztwa wybranym projektom PPP;
  • dobrowolne opiniowanie przez MR projektów planowanych do realizacji w formule PPP, w celu potwierdzenia gotowości i zasadności wykorzystania PPP;
  • wdrożenie obligatoryjnej opinii nt. formuły realizacji projektów planowanych do finansowania w kwocie powyżej 300 mln PLN z budżetu państwa (tzw. „test PPP”);
  • identyfikacja zapotrzebowania rynku i ewentualne wdrożenie systemu gwarancji i poręczeń dla sektora publicznego i prywatnego oraz innych możliwych instrumentów finansowych zmniejszających koszty przygotowania i realizacji projektów PPP;
  • opracowanie i wdrożenie, tam gdzie to wskazane sektorowych/regionalnych strategii rozwoju PPP.

Wygląda na to, że w końcu doczekaliśmy się dokumentu, który niesie za sobą konkretne działania mające na celu rozwój partnerstwa publiczno –  prywatnego w Polsce. Zakładając sumienne podejście Rządu do realizacji celów założonych w przyjętym dokumencie, należy mieć nadzieję, że podjęte założenia przygotują stabilny grunt pod przyszłe inwestycje.

RelatedPost