Kraków planował budowę Centrum Obsługi Inwestora – w jednym budynku miały być wszystkie wydziały Urzędu Miasta. Powstał projekt budynku, był plan żeby wykorzystać do budowy obiektu formułę PPP.  Po wyborze trzech firm do dialogu konkurencyjnego procedurę wyboru partnera prywatnego nagle przerwano.
Całą historię opisaliśmy w artykule „Co dalej z krakowskim COI?” Publikujemy poniżej całą rozmowę z Jarosławem Skórą, Zastępcą Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.
Dlaczego tak nagle została zerwana, unieważniona procedura wyboru partnera prywatnego?  Co się nagle stało? Przecież sprawa lokalizacji  inwestycji znana była od lat?
Postępowanie dotyczące wyboru partnera prywatnego dla budowy, utrzymania i zarządzania Centrum Obsługi Inwestora zostało unieważnione z uwagi na pojawienie się nowych okoliczności w postaci uchwały Rady Miasta Krakowa z kwietnia br. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta w zakresie zmiany lokalizacji planowanego Centrum Obsługi Inwestora. Rada Miasta, przyjmując wspomnianą uchwałę, wzięła pod uwagę coraz liczniejsze głosy mieszkańców sąsiadujących z planowanym COI, sprzeciwiające się wykorzystaniu tego terenu pod funkcję biurową, a domagające się w zamian budowy na działce, na której planowane było COI placówki edukacyjnej, do której mogłyby uczęszczać dzieci z coraz to nowych powstających w tej okolicy osiedli. Prezydent Miasta Krakowa wziął pod uwagę te okoliczności, głos mieszkańców, a także jednogłośnie przegłosowaną uchwałę Rady Miasta i podjął decyzję w sprawie rezygnacji z realizacji Centrum Obsługi Inwestora na wskazanej wcześniej działce. Realizując wolę mieszkańców w sprawie zmiany przeznaczenia tego terenu, przeprowadzone zostały już konsultacje społeczne dotyczące planów realizacji tam obiektu o funkcji edukacyjnej.
Czy przed podjęciem decyzji kontaktowaliście się Państwo z firmami zaangażowanymi w projekt? Czy jakoś zostali uprzedzeni/poinformowani?
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie przewiduje formuły wcześniejszego anonsowania unieważnienia postępowania. W przypadku tego projektu zmieniły się okoliczności, które spowodowały, że podjęta została decyzja o unieważnieniu. W trakcie trwania dialogu konkurencyjnego biorące w nim udział firmy zdawały sobie sprawę z protestów mieszkańców. Informowaliśmy też zaangażowane podmioty o uchwale Rady Miasta Krakowa i o jej możliwych konsekwencjach.
Uściślijmy. Czy procedura została unieważniona, czy zawieszona i np.: po wyborze innej lokalizacji te same firmy (jeśli będą chciały) dalej w formule PPP będą kontynuowały prace? 
Procedura została unieważniona. Jednak warto pamiętać, że wspomniana uchwała zobowiązuje też Prezydenta Miasta do poszukiwania alternatywnej lokalizacji dla COI. Analizy już trwają, więc być może w przyszłości wrócimy do projektu realizacji tej inwestycji w trybie PPP w innej lokalizacji.
Co powstanie w miejscu w którym miało być pierwotnie budowane Centrum?
Zgodnie z wolą mieszkańców, rozważa się budowę na terenie, na którym miało powstać COI, placówki edukacyjnej – najprawdopodobniej będzie to budynek szkolny lub szkolno-przedszkolny.

RelatedPost