Partnerstwo

Istotą partnerstwa publiczno-prywatnego jest podział zadań i ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia. Każdemu zadaniu w ramach współpracy towarzyszy prawdopodobieństwo powodzenia lub niepowodzenia z czym wiążą się określone konsekwencję, zazwyczaj finansowe.

Można powiedzieć, że ten kto ponosi dane ryzyko realizacji zadania również ponosi ciężar finansowy jego realizacji, równolegle korzystając w razie sprawnej realizacji powierzonych mu zadań.

Ustawa o ppp, wskazuje, że tego typu współpraca różni się od tradycyjnych zamówień na roboty budowlane lub usługi, przerzuceniem na partnera (wykonawcę) zadań polegających co najmniej na częściowym sfinansowaniu przedsięwzięcia, szczególnie na jego na początku a również konieczność zarządzania składnikiem majątkowym wytworzonym w ramach współpracy już po zakończeniu procesu projektowania i budowy infrastruktury. Jest to element wyjątkowy, tylko w przypadku poprawnego zarządzania/eksploatacji składniku majątkowych wytworzonych w ramach ppp (jego pierwszego etapu) partner prywatny (podobnie zresztą jak koncesjonariusz) może uzyskać wynagrodzenie czyli odzyskać poniesione w pierwszej części współpracy nakłady. Zadania strony prywatnej na etapie eksploatacyjnym polegają co do zasady na zapewnieniu określonej w umowie dostępności przedmiotu przedsięwzięcia podmiotowi publicznemu lub też możliwości korzystania z niego użytkownikom, którzy są skłoni lub muszą z mocy prawa ponosić opłaty z tytułu otrzymanych w ramach ppp świadczeń. W pierwszym wypadku mówimy o poniesieniu przez partnera prywatnego ryzyka dostępności przedmiotu ppp w drugim o ponoszeniu przez stronę prywatną ryzyka popytu na usługi świadczone w ramach umowy o ppp. Różnica jest zasadnicza z punktu widzenia strony prywatnej, która co do zasady zawsze ponosi większość ryzyk związanych z zaprojektowaniem i budową infrastruktury natomiast odzyskuje zaangażowanie środki albo pod warunkiem stałej sprawności i popranego funkcjonowania zamówionej infrastruktury za co płaci bezpośrednio budżet podmiotu publicznego albo otrzymuje zapłatę od konsumentów świadczonych usług. Zasadą podziału ryzyk jest, że dane zadania realizuje ta strona, która lepiej tj. efektywniej, jest w stanie je wykonać. Nie dziwi nikogo, ze inwestycje publiczne, prowadzone w tradycyjny sposób zazwyczaj przekraczają swój pierwotny budżet, i nie są wykonywane na czas. Z tego powodu za efektywną  realizację większości zadań na etapie projektowania i budowy odpowiada profesjonalny i doświadczony partner prywatny.

„Bardzo istotną kwestią, która często leży u podstaw niepowodzeń projektów, to próba przerzucenie na partnerów prywatnych wszystkich ryzyk wynikających z przedsięwzięcia – przy takim działaniu zapominamy o podstawowym założeniu PPP – partnerstwie. Apeluję do partnerów publicznych, aby  w sposób zrównoważony dzielili się ryzykiem. Nie ma co się dziwić, że bywały przetargi, na które żaden z partnerów nie odpowiedział. Są to przetargi źle przygotowane, gdzie podmiot publiczny chce przerzucić całe ryzyko na podmiot prywatny.”    Mirosław Józefczuk, członek zarządu firmy Warbud, odpowiedzialny za rozwój projektów PPP

RelatedPost