Przy współpracy z partnerem prywatnym rekomendowane przez naszych ekspertów jest wymaganie od niego załączenia do oferty właściwej promesy finansowania o treści zgodnej z prezentowanym modelem. Finansowanie może pokryć w całości nakłady inwestycyjne.

W innym przypadku możliwe jest otrzymanie finansowania od strony prywatnej, wzbogaconego o wkład funduszy strony publicznej. W ten sposób możliwe jest również wykorzystanie środków z Unii Europejskiej (perspektywa 2014- 2020). W takim modelu wyznaczenie partnera prywatnego na bezpośredniego beneficjenta środków unijnych może wpłynąć na skrócenie procedury.

Połączenie zdolności kredytowej szpitala z finansowym wkładem partnera prywatnego może pozwolić zrealizować inwestycje w znacznie większym zakresie niż możliwe byłoby to przy podejściu indywidualnym.

Kryteria „bankowalności” projektu

 • Zaangażowanie instytucji finansujących na etapie negocjacji warunków kontraktu w ramach dialogu konkurencyjnego / negocjacji
 • Kompetentny Partner Prywatny (generalne wykonawstwo, utrzymanie infrastruktury)
 • Dobrze zarządzany szpital i efektywny nadzór właścicielski
 • Uchwały JST o wsparciu dla projektu poprzedzające ogłoszenie SIWZ
 • Wiarygodne prognozy finansowe szpitala i JST
 • Połączenie zdolności kredytowej szpitala i JST

Możliwe źródła finansowania inwestycji

ŚRODKI WŁASNE

 • Środki własne JST (rosnące wydatki bieżące)
 • Dochody ze sprzedaży majątku

ŹRÓDŁA BEZZWROTNE

 • Dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, innych JST
 • Środki z budżetu UE
 • Norweski mechanizm finansowy

ŹRÓDŁA ZWROTNE

 • Pożyczki i kredyty komercyjne
 • Pożyczki i kredyty preferencyjne (NFOŚiGW, PFRON, programy rządowe)
 • Leasing
 • Obligacje komunalne
 • Prywatni inwestorzy (PPP, project finance, fundusze venture capital)

Projekt hybrydowy – współpraca z partnerem prywatnym przy jednoczesnym wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.

RelatedPost