Potrzeby inwestycyjne

Samorządy i administracja centralna, musi sprostać rosnącym wyzwaniom inwestycyjnym. Nowe inwestycje to nie tylko potrzeba zdobywania kolejnych środków inwestycyjnych ale również konieczność sprawnego zarządzania zbudowaną infrastrukturą (oszczędności wydatków bieżących). Rosnące potrzeby infrastrukturalne konieczne do sprawnego wywiązywania się z obowiązków wobec obywateli są impulsem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Partnerstwo publiczno-prywatne zawsze stanowi alternatywę wobec samodzielnej realizacji przedsięwzięć, zatem decyzja o wdrożeniu współpracy z sektorem prywatnym powinna być podejmowana po analizie scenariusza tradycyjnego i skonfrontowaniu go z wizją współpracy z sektorem prywatnym. Jeśli porównanie to wypadnie korzystnie, władze powinny rozpocząć negocjacje z przedsiębiorcami.

Należy pamiętać, że ppp może być nie tylko alternatywą dla przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych podmiotów publicznych ale i wsparciem a niekiedy ważnym uzupełnieniem dla pozyskiwania środków zewnętrznych (dotacji UE i krajowych).

Tak zwane projekty hybrydowe ppp pomóc mogą w sprawniejszym wdrażaniu projektów dofinansowanych z UE a niekiedy są jedyną możliwością dla zapewnienia wkładu własnego i prefinasnowania tego typu przedsięwzięć.

RelatedPost