Przygotowanie przetargu

Współpraca w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego ma charakter długoterminowej, niekiedy kilkudziesięcioletniej wspólnej realizacji zadania, w której każda ze stron realizuje ten element składający się na całość przedsięwzięcia z którym radzi sobie najlepiej. Dlatego tak istotne znaczenie ma przygotowaniu do zawarcia umowy o ppp w sposób spójny z interesem społecznym a jednocześnie odpowiadający oczekiwaniom przedsiębiorców.

Umowa o ppp czy umowa koncesji jest umową cywilnoprawną, jednak ze względu na jej cel oraz zaangażowanie finansowe i majątkowe budżetu publicznego musi być zawierana w trybie konkurencyjnym – uregulowanym przez ustawę prawo zamówień publicznych (modyfikowane zapisami ustawy o ppp) lub ustawę koncesyjną.

Planując przetarg, władze muszą być świadome celów jakie chcą osiągnąć dzięki ppp nie tylko w wymiarze technicznym ale i ekonomicznym czy społecznym.

W zakresie technicznym nie muszą przygotowywać szczegółowych projektów technicznych, to zadanie spoczywać będzie na przyszłym partnerze – podobnie jak przeprowadzenie całej inwestycji w sensie administracyjnym i budowlanym, powinny jednak przygotować zakres inwestycji i podstawowe wskazówki dla projektanta infrastruktury co do jej funkcjonalności i standardów. W trakcie negocjacji zalecenia te zastaną doprecyzowane. Nie mniej ważne jest przygotowanie założeń finansowych przedsięwzięcia i modelu podziału zadań i ryzyk, który ma służyć jak najefektywniejszemu wdrożeniu współpracy. Ustalenia w tym zakresie (np. co do zasad wynagradzania strony prywatnej czy zakresu obowiązków na etapie świadczenia usług) będą kluczowe dla wyboru procedury partnera/koncesjonariusza, przygotowania stosownych kryteriów wyboru oferty oraz przypisania im odpowiednich wag. Dobrze mieć również co najmniej podstawowe zapisy przyszłej umowy negocjowanej w ramach procedury przetargowej. Przed ogłoszeniem przetargu, warto upewnić się co do zainteresowania sektora prywatnego podjęciem współpracy na warunkach odpowiadających stronie publicznej, jest to również dobra okazja do konsultacji założeń technicznych planowanej inwestycji. Formalnie „test rynku” może być niesformalizowany albo przyjąć ramy dialogu technicznego co wydaje się bardziej odpowiednie, szczególnie dla nietypowych projektów.

RelatedPost