Procedura wyboru partnera

 Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Procedura regulowana ustawą o koncesjach ma charakter dwu etapowego postępowania przetargowego, łączącego elementy negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego, wszczynanego w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji koncesjodawca obowiązany jest przygotować i prowadzić zapewniając równe i niedyskryminacyjne traktowanie zainteresowanych podmiotów (ubiegających się o zawarcie umowy koncesji), działać w sposób przejrzysty oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Całe postępowanie o zawarcie umowy koncesji powinno być protokołowane, a spisany protokół jawny.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONCESYJNEGO

I etap:

  • Rozpoczyna się ogłoszeniem o koncesji, zamieszczanym w przypadku koncesji na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych, a przypadku koncesji na roboty budowlane – z chwilą przesłania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną. Nie jest przy tym istotna wartość przedmiotu koncesji. Koncesjodawca zamieszcza także odpowiednie ogłoszenie w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej (art. 10 ust. 1-3). Jeżeli postępowanie dotyczy wyboru partnera prywatnego, ogłoszenie o koncesji powinno być dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji w przypadku „małych” koncesji nie może być krótszy niż 21 dni. Ze względu na pilność zawarcia umowy można go skrócić do 14 dni. W przypadku „dużych” koncesji termin składania wniosków powinien wynosić nie mniej, niż 45 dni (art. 12 ust. 1 i 2).
  • Pierwszy etap postępowania kończy zaproszenie przez koncesjodawcę do udziału w negocjacjach wszystkich kandydatów, którzy złożyli prawidłowe wnioski (art. 14 ust. 1).

II etap:

  • Negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów koncesji, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. W wyniku prowadzonych negocjacji koncesjodawca może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji (art. 14 ust. 2 i 4).
  • Następnie zaprasza do złożenia ofert kandydatów, z którymi prowadził negocjacje, przesyłając im opis warunków koncesji i wyznaczając termin składania ofert (art. 15 ust. 1 i 3).
  • Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje koncesjodawca spośród ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji, na podstawie kryteriów oceny ofert w nim określonych. Katalog kryteriów ustawodawca wymienia przykładowo, wskazując m.in.: czas trwania koncesji, wysokość współfinansowania ze środków koncesjodawcy, wysokość opłaty wnoszonej przez użytkowników przedmiotu koncesji, czy termin wykonania przedmiotu koncesji. Kryteria mogą dotyczyć również właściwości oferenta (w przypadku koncesji budowlanej).
  • Niezwykle istotny dla odformalizowania postępowania jest brak wymogu składania przez wszystkich oferentów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wymów ten dotyczy tylko podmiotu, którego oferta została wybrana (art. 18 ust. 1)!

*W przypadkach innych niż określone powyżej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikowane przepisami ustawy o ppp, m in w zakresie nazewnictwa stron postępowania oraz kryteriów wyboru partnera prywatnego (wykonawcy). Podmiot publiczny ma możliwość wyboru optymalnego trybu postępowania w celu zawarcia umowy PPP. Specyfika kontraktów PPP wskazuje, że najbardziej odpowiednie do wyboru partnera są procedury negocjacyjne, w szczególności dialog konkurencyjny, rekomendowany przez Komisję Europejską, lub negocjacje z ogłoszeniem. Poniższe uwagi dotyczą wyboru partnera prywatnego w trybie: dialogu konkurencyjnego i negocjacji z ogłoszeniem.

RelatedPost