Dyrektor Józef KiełbasaKOMENTARZ EKSPERTA 

Rozmowa z Józefem Kiełbasą, Dyrektorem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na temat realizacji inwestycji w formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego oraz pierwszego w Polsce rządowego projektu PPP
pt. Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej.

 Jakie korzyści z Pana perspektywy niesie za sobą wybór partnerstwa publiczno-prywatnego?

W Nowym Sączu realizujemy pierwszy, pionierski projekt PPP, w którym po stronie Publicznej stoi Sąd Okręgowym w Nowym Sączu – jednostka Skarbu Państwa. Zadanie to obejmuje zaprojektowanie
i wybudowanie budynku sądowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną, jego kompleksowym wyposażeniem  oraz zagospodarowaniem terenu, a następnie utrzymanie i zarządzanie tym obiektem przez okres 20 lat, co jest bardzo trudne do uzyskania przy realizacji tego typu inwestycji metodą klasyczną.

Wybór partnerstwa publiczno – prywatnego niesie za sobą wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest przeniesienie ryzyka budowy i ryzyka dostępności wraz z odpowiedzialnością za utrzymywanie  
i zarządzanie obiektem sądowym w okresie 20 lat na Partnera Prywatnego. Dotychczas utrzymanie obiektu, niezbędne remonty, sprzątanie, ochrona i monitoring, dbanie o zieleń i szereg innych aktywności należały do Podmiotu Publicznego. Teraz całkowite finansowanie, utrzymanie  i zarządzanie podmiotową nieruchomością przez okres 20 lat, a nawet optymalizacja kosztów  i zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej obiektu, jest po stronie Partnera Prywatnego. W efekcie sąd zajmie się wyłącznie wypełnianiem powierzonej misji – „sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości”, będąc spokojnym o wszelkie kwestie związane z administrowaniem budynkiem.

Przez cały czas trwania projektu możemy korzystać z wiedzy i umiejętności doświadczonego Partnera Prywatnego, co widoczne jest zarówno na Etapie projektowania i budowy obiektu jak i – mamy nadzieję będzie – na Etapie utrzymania i eksploatacji powstałej infrastruktury. To zaś wpływa na znaczne skrócenie czasu realizacji projektu. Nowoczesną siedzibą Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, odpowiadającą wysokim standardom pracy i obsługi interesantów będziemy mogli cieszyć się już nawet 33 miesiące od podpisania Umowy PPP.

Co również jest niezwykle korzystne, zadanie realizowane jest w całości ze środków finansowych Partnera Prywatnego, a Podmiot Publiczny dokona ze środków budżetu państwa stosownych płatności ratalnie w okresie 20 lat – w ramach tzw. „opłaty za dostępność” – ale dopiero na Etapie Utrzymania
i Zarządzania tym obiektem przez Partnera Prywatnego. Istotne jest, że wykorzystanie PPP pozwala na ograniczenie poziomu publicznego zadłużenia budżetu państwa. Projekty realizowane w PPP nie są zaliczane do długu publicznego i deficytu sektora instytucji rządowych, nie blokując tym samym innych inwestycji.

Z opracowanych dla tego projektu analiz prawnych i finansowo-księgowych wynika, że  PPP to model oszczędny i skuteczny, ale czy tak będzie w rzeczywistości, dowiemy się co najmniej po 3-letnim okresie użytkowania nowego obiektu Sądu Rejonowego.

Dlaczego Pana zdaniem wciąż pojawiają się obawy przed PPP?

Moim zdaniem – jako Kierownika Zamawiającego – obawy przed realizacją tego typu zadań w partnerstwie publiczno-prywatnym wynikają przede wszystkim z powodu braku dotychczas na rynku krajowym wyrazistych przykładów realizacji tego typu zadań w PPP, deficytu odpowiednio wykwalifikowanych w tym obszarze osób po obu stronach, oraz z stosunkowo długiego czasu koniecznego do przygotowania zadania do realizacji w formule PPP. Barierą może być także brak spójnych regulacji prawnych w obszarach, które podmioty realizujące projekty w formule PPP muszą stosować i wg. nich procedować (np. Ustawy: Pzp, o finansach publicznych i rachunkowości, Ordynacja podatkowa, Eurostat i inne).

Uważam jednak, ze nasz Projekt został przygotowany do realizacji z najwyższą starannością i zostanie wykonany i zakończony z pełnym sukcesem, co w przypadku jego pionierskiego charakteru jest bardzo ważne dla pomyślnej realizacji tego typu projektów w Polsce w kolejnych latach.

Jak przebiega Państwa współpraca z partnerem prywatnym przy realizacji projektu budowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu?

Strony Umowy PPP w tym Projekcie – z uwagi na specyfikę obiektów sądowych tak pod względem budowy, wyposażenia, zabezpieczenia i utrzymania tego typu budynków – współpracują z bardzo dobrym skutkiem, począwszy już od okresu przygotowania Projektu do realizacji aż do chwili obecnej. Przykładem takiej współpracy i osiągnięcia pozytywnych wyników jest m.in. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego Projektu oraz opracowanie w krótkim czasie „projektu koncepcyjnego”, który po zatwierdzeniu przez Podmiot Publiczny pozwolił na wykonanie Projektu Wykonawczego. Kluczowym punktem zadania było także  uzyskanie przez Partnera Prywatnego pozwolenia na budowę i rozpoczęcie z dniem 07 kwietnia 2016 roku budowy nowego obiektu sądowego (tzw. „wbicie pierwszej łopaty). W tym miejscu należy podkreślić duże zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę kadry kierowniczej i pozostałych pracowników Partnera Prywatnego – firmy Warbud z Podmiotem Publicznym, co przynosi wymierne efekty, m.in. w postaci sprawnej, szybkiej i skutecznej realizacji.

Czy państwowe instytucje (Ministerstwa) wspierają realizację projektu? W jaki sposób?

Stroną przygotowującą Projekt jest Sąd Okręgowy w Nowym Sączu i jest on realizowany pod kierunkiem Ministerstwa Sprawiedliwości. W czerwcu 2012 roku powołany został Zespół Sterujący dla Projektu – kolegialne ciało dla usprawnienia wdrażania tej inwestycji w formule PPP. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Rozwoju), Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Sądów Okręgowego i Rejonowego w Nowym Sączu. Dotychczas odbyło się 6 posiedzeń w/w Zespołu, na których poddano szczegółowej analizie i zatwierdzeniu przez Członków Zespołu wszystkie dokumenty opracowane w tym Projekcie. Obecnie – z uwagi na pionierski charakter tego Projektu – dalszego merytorycznego wsparcia w procesie przygotowania tego Przedsięwzięcia do realizacji udziela Sądowi Ministerstwo Rozwoju – w ramach prac Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Należy stwierdzić, że Podmiot Publiczny otrzymuje stałą pomoc Ekspertów PPP – merytoryczne wsparcie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jakie wskazówki przekazaliby Państwo samorządom czy podmiotom publicznym, które rozważają realizacje inwestycji z wykorzystaniem modelu PPP?

Przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem modelu PPP należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

–     dokładne nazwanie i opisanie zadania inwestycyjnego, które chcemy realizować w formule PPP,

–     rozeznanie rynku – wystąpienie Zamawiającego/Podmiotu Publicznego do wybranych Wykonawców/Partnerów Prywatnych z propozycją współpracy w formule PPP dla zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania oraz utrzymania i zarządzania obiektem,

–     zatrudnienie już na etapie przygotowania projektu PPP do realizacji doradców/ekspertów PPP ds. prawnych, ekonomiczno-finansowych i technicznych,

–     opracowanie przez Zamawiającego analiz prawnych i ekonomicznych dot. możliwości realizacji zadania/inwestycji w formule PPP (określenie przez Inwestora łącznej wartości nakładów inwestycyjnych, kosztów utrzymania planowanego przedsięwzięcia, określenie optymalnej długości obowiązywania umowy PPP i inne),

–     wykonanie analizy technicznej przedsięwzięcia, opracowanie PFU dla Projektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury,

–     uzyskanie przez Zamawiającego stosownych zezwoleń – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

–     zwrócenie szczególnej uwagi na wspólne wypracowanie odpowiednich dokumentów/metod/mechanizmów jakie będą stosowane przez Strony Umowy PPP w okresie jej obowiązywania – szczególnie na Etapie utrzymania i zarządzania obiektem przez Partnera Prywatnego,

–     podpisanie Umowy PPP oraz uzyskanie przez Partnera Prywatnego finansowania Projektu,

–     wszelkie czynności związane z wyborem Partnera Prywatnego, a zwłaszcza podczas dialogu konkurencyjnego z Wykonawcami, należy prowadzić przy zachowaniu zasad: uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (art. 7 Pzp), jawności postępowania (art. 8 Pzp). Postępowanie dot. wyboru Partnera Prywatnego na każdym jego etapie należy prowadzić w pełni transparentnie i uczciwie

–    zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

–   dążyć usilnie do wyznaczonego celu, pokonując chwilowe przeszkody i niepowodzenia przy przygotowaniu, a następnie realizacji Projektu.   

Dzięki odpowiedniemu wsparciu przedstawicieli Ministerstw i doświadczonego partnera prywatnego podczas projektu w Nowym Sączu wypracowano odpowiednie dokumenty i  wzory działania, które mamy nadzieję w przyszłości – w ramach „dobrych praktyk” – zostaną przejęte przez inne podmioty Skarbu Państwa, zwłaszcza jednostki sądowe, lub jednostki samorządowe. Wierzymy, że ten pionierski projekt przyczyni się do realizacji kolejnych tego typu zadań inwestycyjnych w formule PPP. 

Dziękujemy za rozmowę. 

Czytaj także:

RelatedPost