XX jubileuszowa konferencja „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – Inwestor – Samorząd”. Mazurskie Centrum Kongresowe, Hotel „Gołębiewski”, Mikołajki, 22 listopada 2019 r.

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa – organizator konferencji – za cel stawia sobie przygotowywanie i promowanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym Unii Europejskiej.

Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów. Szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej.

Listopadowa konferencja w Mikołajkach ma być forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uczestnikami tego spotkania będą nie tylko przedsiębiorcy budowlani, inwestorzy, ale również przedstawiciele rządu, władz samorządowych: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

21-XI-2019 (czwartek) – przyjazd uczestników konferencji

22-XI-2019  (piątek)

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji

10:00 – 10:15  Otwarcie konferencji

– dr hab. inż. Andrzej Minasowicz EurBE – Prezes PSMB

– mgr Janusz Zaleski EurBE – Wiceprezes PSMB

– dr inż. Paweł Nowak EurBE – Prodziekan WIL PW

10:15 – 10:35   „Wsparcie dla podmiotów publicznych. Nowe możliwości i perspektywy”

– Liliana Bogusz – Dyrektor Departamentu PPP w  Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

 

SESJA I  Porozmawiajmy o prawie

10:35 – 11:00   „Główne postanowienia znowelizowanej Ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym z 19 września 2018 r.”

–  adw. Jan Styliński – Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

11:00 – 11:30   „Partnerstwo publiczno-prywatne a umowa o roboty budowlane”

– dr Joanna Głowacka, Andrzej Kwaśnik – Kwaśnik i Głowacka Radcowie Prawni

11:30 – 11:50   Przerwa na kawę

 

SESJA II Prawa i obowiązki stron w ramach procesu wdrażania przedsięwzięcia PPP

11:50 – 12:30   „Jak przygotować  wykonalny model podziału zadań i ryzyk w ramach przedsięwzięcia PPP”

-Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

12:30 – 13:00   „PPP – oczekiwania partnera prywatnego wobec strony publicznej  i z czego one wynikają”

-Henryk Liszka – Prezes Zarządu HOCHTIEF Polska SA

-Piotr Sołtyski – senior menager – przedstawiciel Hochtief z Niemiec

13:00 – 13:30 „Rola, zadania i wsparcie banku w finansowaniu przedsięwzięć PPP”

-Patryk Darowski – Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych, Bank Gospodarstwa Krajowego

13:30 – 14:00   „Ryzyko budowy i ryzyko dostępności w projektach PPP – właściwa alokacja ryzyk w ppp.  Realna odpowiedzialność Partnera Prywatnego. Korzyści budżetowe dla sektora  publicznego.”

-Przemysław Szulfer – Dyrektor Finansowy Warbud SA

14:00 – 15:30   Przerwa na obiad

 

Sesja posterowa projektów unijnych Erasmus +: IPCIC, URBAN BIM, CODESMA, DIAGNOSIS

 realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów  Budownictwa

 i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 

 

SESJA III   Samorządowy panel dyskusyjny – Dobre praktyki

 

15:30 – 18:00   „Potrzeby inwestycyjne samorządu – na ile PPP może być rozwiązaniem”

 

PREZENTACJE WPROWADZAJĄCE

15:30 – 15:50   „BIM jako narzędzie wspierające realizację inwestycji w formule PPP”

dr inż. Bartosz Zamara – Operations Manager Europtima Sp. z o.o.

15:50 – 16:10   „Model partnerstwa publiczno-prywatnego to wielka szansa dla samorządów”

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława

16:10 – 16:30  „Prezentacja projektu PPP – budowa budynków mieszkalnych”

Jacek Markowski – Naczelnik Wydziału Mienia, Urząd Miejski w Giżycku

16:30 – 16:50   „Prezentacja projektów PPP realizowanych przez Urząd Miasta Płock.        

                           Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”

Aneta Pomianowska-Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej

Miasta Płock

16:50 – 17:00   „Projekt URBAN BIM – ułatwiający zarządzanie infrastrukturą miejską”

dr inż. Paweł Nowak EurBE – Adiunkt Wydziału Inżynierii Lądowej PW

17:00 – 17:10   Projekt CODESMA „Odpady budowlane i rozbiórkowe – zarządzanie utylizacją”.

dr hab. inż. Andrzej Minasowicz – Prezes Zarządu PSMB

Jacek Zawistowski– ekspert PSMB

 

17:10 -17:20 – przerwa na kawę

 

PANEL DYSKUSYJNY

Moderatorzy: Janusz Zaleski, Bartosz Korbus, adw. Rafał Andrzej Domański

Strona przedsiębiorców

Henryk Liszka – Prezes Zarządu HOCHTIEF Polska SA

dr Mirosław Józefczuk–Członek Zarządu Warbud SA

dr Janusz Sobieraj – Prezes Zarządu Korporacja Radex S.A.

Józef Zubelewicz – Prezes Zarządu ERBUD SA

Marek Garliński – Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM SA

Maciej Żywno –  Pełnomocnik Zarządu UNIBEP SA ds. PPP

Strona samorządowa

Andrzej Płonka – Prezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski

Jacek Terebus – Przedstawiciel Związku Miast Polskich, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

  1. Rozwoju i Inwestycji

Wojciech Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycka

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława

Przedstawiciel Unii Metropolii Polskich

Marszałkowie Województw

 

18:00 –  18:10   Zakończenie konferencji

19:00  – 22:00   Uroczysta kolacja

RelatedPost